Hírek
Pályázati felhívás büfé üzemeltetésére

Pályázati felhívás büfé üzemeltetésére

A Szent Kozma es Damján Rehabilitációs Szakkórház vagyonkezelésében álló, Szakkórház területén lévő büfé üzemeltetésére

Hírek | 2022. március 18. 08:02

 

Pályázati felhívás

a Szent Kozma es Damján Rehabilitációs Szakkórház

vagyonkezelésében álló, Szakkórház területén lévő büfé üzemeltetése

 

I. A pályázat

kiírója

Székhely: 2026 Visegrád, Gizella telep 1. 

Adószám: 15492894-2-13

Képv.: Dr. Óváry Csaba PhD főigazgató

 

II.Az érintett

vagyonelem

megjelölése:

 

A hasznosítás tárgya a 2026 Visegrád, Gizella telep hrsz.: 1295 számon, a szakkórház főépületében az első emeletén lévő 14 nm alapterületű büfé üzemeltetésére szolgáló terület használatba adására, két év határozott időre történő bérbeadással.

 

 

Heti 7 nap nyitva tartással. Naponta 700 – 1500 óra közötti időben.

 

III. Ajánlat benyújtására jogosult

Pályázatot nyújthat be az a Magyarországon bejegyzett és székhellyel rendelkező önálló jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéni cég, civil szervezet valamint egyéni vállalkozó, aki egyebek mellett megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI tv. 3.§ (a továbbiakban: Nvtv.) (1) bekezdése l. pontjában foglaltaknak, vagyis átlátható szervezetnek minősül.

A Pályázó nyilatkozik, hogy a PTK.685.par.b., pontjában meghatározott kizáró okok nem állnak fent.

 

 

IV. Értékelési szempont:

 

Összességében legkedvezőbb ajánlat a részletes pályázati felhívásban megadott bírálati szempontok szerint.

Az ajánlati ár minimum összege: 150.000.-Ft/hó

 

 

V. Megkötendő

szerződésre

vonatkozó

főbb információk

A szerződés típusa: 2 év határozott idejű bérleti szerződés a rendes felmondás jogának kikötése mellett.

A bérleti díj minden hónap 5. napjáig esedékes a szakkórház bankszámlájára átutalva, számla ellenében. A nyertes pályázó a bérleti szerződés aláírását követő 15 napon belül a pályázatban kiírt a szerződés megszűnés esetén a kiürítésre vonatkozó egyoldalú kötelezettség vállalást tartalmazó nyilatkozat tételre kötelezett, anélkül a bérlemény birtokba vételére nem jogosult. A szerződéskötés feltétele a tevékenység végzéséhez szükséges érvényes cégkivonat, engedélyek megléte, a Pályázó hitelt érdemlően igazolja, hogy vele szemben a Vtv. 25. par,ban foglalt kizáró okok nem állnak fent.

 

VI. Ajánlatok benyújtása

Postai úton, e-mailen, illetve személyesen az alábbi címre: Gazdasági Titkárság

2026 Visegrád, Gizella telep utca 1. vagy titkarsag@visegradikorhaz.hu

Ajánlattételi határidő: 2022. április 25. 1000 óra

 

 

VII. Tárgyalás

A Kiíró a pályázati ajánlatok benyújtását és esetleges hiánypótlásukat követően az érvényes pályázati ajánlatot benyújtó pályázókkal a bérleti szerződési feltételeinek, a vagyonhasznosítási jogi és gazdasági kérdéseinek tisztázása érdekében tárgyalást tarthat.

 

VIII. Eredményhirdetés

A Kiíró a pályázatokat az ajánlattételi határidő lejártát követően bontja.  A pályázat nyitásának tervezett  időpontja és bírálat 2022.04.25.12.00, vagy hosszabbítás esetén az ajánlattételi határidő lejártát követő 5 napon belül bírálja el, amely határidő egy alkalommal további 3 nappal meghosszabbítható.

 A döntést követően a Kiíró írásban közli az eljárás eredményét valamennyi pályázóval.

 

IX. Kapcsolat

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségeken az ajánlattételre nyitva álló időszak alatti minden munkanap 9-14 óra között. Tel: 06-26-801-700/1342 m., email: gazdasag@visegradikorhaz.hu

 

 

X. Részletes dokumentáció átvétele

A részletes pályázati felhívást a Kiíró a pályázók által az alábbi elérhetőségek egyikére megküldött írásbeli kérést követően elektronikusan küldi meg, dokumentálható módon, ezért a kérésnek tartalmaznia kell a pályázni kívánó e-mail elérhetőségét. A Kiíró elérhetőségei: Fax: 06-26-801-701 E-mail: gazdasag@visegradikorhaz.hu A pályázók tudomásul veszik, hogy a részletes pályázati felhívás  kézhezvételével alávetik magukat az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007 Korm. rendelet 43. § (1) bekezdésében foglalt, a titoktartásra vonatkozó rendelkezéseknek.

 

XI.

Érvényesség

Érvénytelen a pályázat, ha az az érvényességi feltételeknek részben vagy egészben, a hiánypótlást követően sem felel meg. Nem magyar nyelven  adja be. Nem vette át a teljes pályázati anyagot. Nem fogadta el és nem írja alá a szüksége-s nyilatkozatokat. Az érvénytelen pályázat a pályázatok értékelésénél nem vehető figyelembe. Érvénytelen az eljárás, ha a pályázatok elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, valamelyik részt vevő az eljárás tisztaságát vagy valamely pályázó érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el, illetve ha valamelyik részt vevő vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsértette. A nyilvános pályázati eljárás érvénytelenségének megállapítása esetén a nyilvános pályázat lefolytatását meg kell ismételni. A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos minden költség a pályázókat terheli. Az érvényes ajánlat és az alkalmasság feltételeit részletesebben a - térítésmentesen megkérhető- részletes pályázati dokumentáció tartalmazza. Amennyiben a nyertes pályázó a fennálló ajánlati kötöttsége ellenére a Kiíróval nem köt szerződést, abban az esetben a Kiíró jogosult a pályázótól 2 havi minimál bérleti díjnak megfelelő összegű bánatpénzt követelni.  Ha a pályázó visszalép a Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a kizáró feltételek megléte esetén a pályázat soron következő helyezettjével szerződést köthessen.

Érvényes a pályázat, ha megfelel a vonatkozó részletes pályázati felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeknek; azt a vonatkozó részletes pályázati dokumentációban meghatározott, illetve szabályszerűen meghosszabbított ajánlattételi határidőben nyújtották be, a pályázat postai úton történő megküldése esetén a pályázat az ajánlattételi határidő lejártáig a Kiíróhoz  megérkezett; a pályázat tartalmazza a vonatkozó részletes pályázati felhívásban foglalt tartalmi előírásokat és ahhoz valamennyi, a vonatkozó részletes pályázati felhívásban meghatározott melléklet csatolásra került, a pályázó a pályázatot a vonatkozó részletes pályázati dokumentációban részletezett formai előírásoknak megfelelően nyújtja be, a pályázó a Vhr. 42. § alapján  megfelel az összeférhetetlenségi szabályoknak, a pályázóval a vonatkozó részletes pályázati felhívásban foglalt kizáró okok egyike sem  áll fenn, és nem került sor a pályázónak a pályázati eljárásból történő kizárására, a pályázó a vonatkozó részletes pályázati felhívásban foglalt pénzügyi, gazdasági és műszaki, szakmai alkalmassági kritériumoknak megfelel.

 

 

Kelt, Visegrád 2022.március 16.                                        

 

Dr. Óváry Csaba PhD
főigazgató