Közérdekű adatok

Közérdekű adatok

 

Közérdekű adatok

 

1. Szervezeti, személyzeti adatok

Utolsó frissítés

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

 

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

   

1. Hivatalos név (teljes név)

Visegrádi Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő

2023.04.18.

2. Székhely

2026 Visegrád, Gizella-telep 1.

2016.02.22.

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

2026 Visegrád, Gizella-telep 1.

2016.02.22.

4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

26/801-700

2016.02.22.

5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

26/801-701

2016.02.22.

6. Központi elektronikus levélcím

info@visegradikorhaz.hu

2016.02.22.

7. A honlap URL-je

www.visegradikorhaz.hu

2016.02.22.

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

Porta elérhetősége: 26/801-700
Főigazgatói titkárság elérhetősége: 26/801-777 munkaidőben (H-Cs: 7.30 - 16.00, P: 7.30 - 13.30);
Felvételi iroda elérhetősége:  26/801-770 munkaidőben (H-Cs: 7.30 - 16.00, P: 7.30 - 13.30)
Fax: 26/801-701
Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő
2026 Visegrád, Gizella-telep 1.

2021.02.02.

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

Márkus Mónika

2021.02.02.

10. Az ügyfélfogadás rendje

H-Cs: 7.30 - 16.00,
P: 7.30 - 13.30

2018.01.11.

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra


 

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

Letöltés

2023.02.08.

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

   

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Letöltés

2023.02.08

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Letöltés

2021.02.02

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

 

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

   

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

az intézmény adattal nem rendelkezik

 

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

az intézmény adattal nem rendelkezik

 

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

az intézmény adattal nem rendelkezik

 

1.3. Gazdálkodó szervezetek

 

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

   

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

az intézmény adattal nem rendelkezik

 

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

az intézmény adattal nem rendelkezik

 

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

az intézmény adattal nem rendelkezik

 

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

az intézmény adattal nem rendelkezik

 

1.4. Közalapítványok

 

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

   

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

az intézmény adattal nem rendelkezik

 

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

az intézmény adattal nem rendelkezik

 

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

az intézmény adattal nem rendelkezik

 

1.5. Lapok

 

I. Közzétételi egység: Lapok

   

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

az intézmény adattal nem rendelkezik

 

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

az intézmény adattal nem rendelkezik

 

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

az intézmény adattal nem rendelkezik

 

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

 

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

   

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ)
Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Tel.: + 36 1 393 5070
E-mail: foigtitk@okfo.gov.hu
Honlap: https://okfo.gov.hu

2021.02.02.

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Országos Korházi Főigazgatóság (OKFŐ)
Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Levelezési cím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Tel.: + 36 1 393 5070
Fax: + 36 1 375 7253
Honlap: https://okfo.gov.hu

2021.02.02.

1.7. Költségvetési szervek

 

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

az intézmény adattal nem rendelkezik

2018.01.11.

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

az intézmény adattal nem rendelkezik

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

   

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Szervezeti és Működési szabályzat

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Alapító Okirat

A szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

2023.06.18.

2018.07.09.

2022.08.16.

2018.01.18.

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

az intézmény adattal nem rendelkezik

 

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

az intézmény adattal nem rendelkezik

 

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

   

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

az intézmény adattal nem rendelkezik

 

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

az intézmény adattal nem rendelkezik

 

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

az intézmény adattal nem rendelkezik

 

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

az intézmény adattal nem rendelkezik

 

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

az intézmény adattal nem rendelkezik

 

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

az intézmény adattal nem rendelkezik

 

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

az intézmény adattal nem rendelkezik

 

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

az intézmény adattal nem rendelkezik

 

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

az intézmény adattal nem rendelkezik

 

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

az intézmény adattal nem rendelkezik

 

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

   

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

a. Fekvőbeteg ellátás
b. Járóbeteg ellátás

Alapító Okirat
OTH határozatok:
- fekvőbeteg
- járóbeteg

2022.08.16.

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

 

a. A Szakkórház ellátási területéhez tartozó lakosság számára rehabilitációs szakellátás nyújtása az intézmény rehabilitációs osztályain:
fekvőbeteg

b. A Szakkórház ellátási területéhez tartozó lakosság számára járóbeteg ellátási szolgáltatás nyújtása az intézmény járóbeteg szakrendelésein:
járóbeteg

2018.01.16.

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

A fekvő- és járóbeteg ellátás a hatályos jogszabályoknak megfelelő rend szerint vezető igénybe Szakkórházunkban.
43/1999. (III.3) Korm. rendelet
284/1997. (XII.23) Korm. rendelet
Betegfelvétel rendjéről
Betegfelvétel rendjének módosításáról
Házirend
Ambulanciák rendelési ideje

2019.10.22.

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

Térítési díjszabályzat

2023.08.18.

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

   

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

Letöltés

2018.01.11.

2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről

 

3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről

2018.01.11.

4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről

2023.01.01.

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

   

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

az intézmény adattal nem rendelkezik

 

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

az intézmény adattal nem rendelkezik

 

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

az intézmény adattal nem rendelkezik

 

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

az intézmény adattal nem rendelkezik

 

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

   

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

az intézmény adattal nem rendelkezik

 

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

az intézmény adattal nem rendelkezik

 

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

az intézmény adattal nem rendelkezik

 

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

az intézmény adattal nem rendelkezik

 

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

az intézmény adattal nem rendelkezik

 

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

az intézmény adattal nem rendelkezik

 

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

az intézmény adattal nem rendelkezik

 

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

az intézmény adattal nem rendelkezik

 

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

az intézmény adattal nem rendelkezik

 

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

   

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

az intézmény adattal nem rendelkezik

 

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

az intézmény adattal nem rendelkezik

 

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

az intézmény adattal nem rendelkezik

 

4.A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

az intézmény adattal nem rendelkezik

 

5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

az intézmény adattal nem rendelkezik

 

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

az intézmény adattal nem rendelkezik

 

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

az intézmény adattal nem rendelkezik

 

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

   

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

jelenleg nincs adat

Folyamatosan

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

   

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

 visegradikorhaz.hu/hirek.html

Folyamatosan

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

   

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről

2023.01.01.

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő
Főigazgatói titkárság

2021.02.02.

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Főigazgatói titkárság
Dr. Telkes Zoltán adatvédelmi felelős
elérhetősége munkaidőben:
(H-Cs: 7.30 - 16.00, P: 7.30 - 13.30);
Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő
2026 Visegrád, Gizella-telep
Telefon:26/801-777
Telefax:26/801-701
E-mail cím: titkarsag2@visegradikorhaz.hu

2021.02.02.

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Dr. Telkes Zoltán

2018.01.11.

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

az intézmény még nem rendelkezik ilyen adattal

2018.01.11.

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

az intézmény még nem rendelkezik ilyen adattal

2018.01.11.

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

az intézmény még nem rendelkezik ilyen adattal

2018.01.11.

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

   

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

az intézmény adattal nem rendelkezik  

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

az intézmény adattal nem rendelkezik  

XII. Közzétételi egység: Kulturális közadat újrahasznosítása

az intézmény adattal nem rendelkezik  

 

3. Gazdálkodási adatok

 

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

 

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

   

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

1. Pest Megyei KH Szentendrei Járási Hivatala - Legionella fertőzés

2. ÁEEK - Infekciókontroll ellenőrzés

3. BFKH Népegészségügyi Főosztály - higiénés ellenőrzés

4. BFKH Népegészségügyi Főosztály - endoszkópos vizsgáló ellenőrzése

5. NEAK Ellátási és Koordinációs Főosztály - nagyértékű gyógyászati segédeszközök

6. BFKH Népegészségügyi Főosztály - táplálásterápiás folyamat rendje

7. OGYÉI ellenőrzés - gyógyszertár célellenőrzése

8. NEAK Ellátási és Koordinációs Főosztálya - minimum feltételek

9. BFKH Népegészségügyi Főosztály - endoszkópos vizsgáló – mintavétel

2018.01.16.

 

1. EMMI OTFHÁT - minimumfeltételek

2. BFKH Népegészségügyi Főosztály - higiénés szemle

3. NEAK Ellátási és Koordinációs Főosztálya - minimumfeltételek

2019.02.08.

1. PMKH Szentendrei Járási Hivatal – Legionella kockázatbecslés

2. NEAK – Társadalombiztosítási támogatással elszámolt vények ellenőrzése

3. BFKH Népegészségügyi Főosztály – Infekciókontroll ellenőrzése

4. BFKH Népegészségügyi Főosztály – Clostridium difficile fertőzések

5. PMKH Szentendrei Járási Hivatala – Balneo medence közegészségügyi ellenőrzése

6. NEAK – Minimumfeltételek megléte

7. BFKH Népegészségügyi Főosztály – Fertőtlenítő takarítás és infekciókontroll tevékenység

8. BFKH Népegészségügyi Főosztály – Enterális megbetegedések

2020.02.11.

1. BFKH – Enterális és légúti tünetekkel járó megbetegedések okai

2. PMKH Szentendrei Járási Hivatal – Balneo medence közegészségügyi ellenőrzése

2021.01.27.

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei KH - Társadalombiztosítási kifizetőhely feladatainak ellátásának ellenőrzése

2. PMKH Szentendrei Járási Hivatala - Újranyitás utáni COVID szabályok betartásának közegészségügyi ellenőrzése

3. BFKH Népegészségügyi Főosztálya - A szakkórház oltópontjának ellenőrzése

4. KEHI - Működési támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzése

5. EMMI-OKFŐ - 2020. évi BVOP beszerzések

6. NÉBIH - Főzőkonyha minősítő szemle

2021.10.14.

1. PMKH Szentendrei Járási Hivatal – A szakkórház kémiai-biztonsági ellenőrzése

2. BFKH Népegészségügyi Főosztály – Pont-Prevalencia vizsgálat validálása

3. BFKH Népegészségügyi Főosztály – Légtéren keresztüli ózonos felület fertőtlenítés felmérése

2022.09.01.

 

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

   

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

1. ÁSZ ellenőrzés - 2016.
2. ÁSZ ellenőrzés - 2017.
3. ÁSZ ellenőrzés - 2019.

2018.01.16.
2018.01.16.
2020.02.11.

1. ÁSZ – Utóellenőrzés – 2020.
2. ÁSZ – Utóellenőrzés monitoring alapján

2021.01.27.
2021.01.27.

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

   

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

1. Pest Megyei KH Szentendrei Járási Hivatala - főzőkonyha ellenőrzése
2. EMMI Belső ellenőrzési Főosztálya - BVOP beszerzések
3. ÁEEK Belső Ellenőrzési Főosztály - szabályzatok ellenőrzése
4. ÁEEK Egészségügyi Intézményi Ellenőrzési Főosztály - közzétételi tevékenység

2018.01.16.

1. ÁEEK – közzétételi tevékenység
2. KEHI – támogatás jogszerű felhasználása
3. Pest Megyei KH Szentendrei Járási Hivatala – főzőkonyha
4. BFKH Népegészségügyi Főosztály – sugáregészségügyi ellenőrzés
5. EMMI – ÁEEK – BVOP beszerzések
6. NÉBIH – főzőkonyha minősítő szemle
7. PMKH Érdi Járási Hivatal – főzőkonyha ellenőrzés
8. EMMI – leltározás felülvizsgálata
9. EMMI – szervezeti integritást sértő események
10. BFKH Népegészségügyi Főosztály – sugáregészségügyi ellenőrzés – elektromágneses terek
11. KEHI – ÁEEK-NEAK-EMMI támogatás jogszerű felhasználása
12. ÁEEK – szabályzatok ellenőrzése
2019.02.08.

1. KEHI – Támogatás jogszerű felhasználása

2. Miniszterelnökség Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztálya – Kenyér és pékárú beszerzés ellenőrzése

3. EMMI- ÁEEK – BVOP beszerzések

4. PMKJ szentendrei Járási Hivatala – Főzőkonyha ellenőrzése

5. Miniszterelnökség Közbeszerzései Ellenőrzési főosztálya – Cseretartályos Hulladékszállítási és ártalmatlanítási szerződés ellenőrzése

2020.02.11.

1. ME Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztálya – Cseretartályos hulladékszállítási és ártalmatlanítási szerződés

2. KEHI – Működési, ösztönző támogatás jogszerű felhasználása

3. ME Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztálya – Főkönyvelői feladatok ellátása szerződés

4. ME Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztálya – Négyrekeszes galvánkád üzembehelyezése

5. KEHI – Központosított adósságrendezési eljárás ellenőrzése

6. EMMI-ÁEEK – BVOP beszerzések

7. KEHI – Működés és gazdálkodás ellenőrzése

2021.01.27.

1. KEHI – Működési támogatás jogszerű felhasználása

2. KEHI – Szolgálati elismeréssel kapcsolatos támogatás jogszerű felhasználása

3. KIFÜ – Az intézmény web akadálymentességének ellenőrzése

4. EMMI-OKFŐ – 2021. évi BVOP beszerzések

2022.09.01.

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

   

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

Táblázat 1 2017. I. n.év – jelenleg is
Táblázat 2 2017. I. n.év – 2019. IV. n.év 
Táblázat 3 2017. I. n.év – 2019. IV. n.év
Táblázat 4 2017. I. n.év – 2019. IV. n.év
Éves beszámoló 2020
Éves beszámoló járóbeteg-ellátás 2020
Éves beszámoló 2021
Éves beszámoló járóbeteg-ellátás 2021
Járó- és fekvőbeteg teljesítményadatok szakrendelésenként 2022/I. félév

2018.01.11.
2020.03.23.
2020.03.23.
2020.03.23.
2022.08.10.

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

   

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

1799_2012_Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról
1799_2013_Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról
1799_2014_Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról
1799_2015_Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról
1799_2016_Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról
1799_2019_Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról
1799_2020_Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról
1799_2021_Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról

1890_2012_Éves gazdaságstatisztikai jelentés
Integrált változás éves adatszolgáltatóknak 2013

2240_2013_Éves beruházásstatisztika jelentés
2240_2014_Éves beruházásstatisztika jelentés
2240_2015_Éves beruházásstatisztika jelentés
2240_2016_Éves beruházásstatisztika jelentés
2240_2017_Éves beruházásstatisztika jelentés
2240_2018_Éves beruházásstatisztika jelentés
2240_2019_Éves beruházásstatisztika jelentés
2240_2020_Éves beruházásstatisztika jelentés
2240_2021_Éves beruházásstatisztika jelentés
2240_2022_Éves beruházásstatisztika jelentés

 

2018.01.16

3.2. Költségvetések, beszámolók

 

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

   

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

2012. év
2013. év
2014. év
2015. év
2016. év
2017. év
2018. év
2019. év
2020. év
2021. év
2022. év
2023. év

2017.12.04.
2017.12.04.
2017.12.04.
2017.12.04.
2017.12.04.
2017.12.04.
2018.02.06.
2019.07.18.
2020.01.19.
2021.01.12.
2021.11.26.
2023.01.10.

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

   

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

2012. év
2013. év
2014. év
2015. év
2016. év
2017. év
2018. év
2019. év
2020. év
2021. év
2022. év

2017.12.04.
2017.12.04.
2017.12.04.
2017.12.04.
2017.12.04.
2018.04.16.
2019.07.18.
2020.04.29.
2021.06.07.
2022.08.03.
2023.04.19.

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

   

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

2012.évi költségvetési beszámoló
2013.évi költségvetési beszámoló
2014.évi költségvetési beszámoló
2015.évi költségvetési beszámoló
2016.évi költségvetési beszámoló
2017.évi költségvetési beszámoló
2018.évi költségvetési beszámoló
2019.évi költségvetési beszámoló
2020.évi költségvetési beszámoló
2020.évi szöveges költségvetési beszámoló
2021. évi szöveges költségvetési beszámoló
2022. évi szöveges költségvetési beszámoló

2018.01.18.
2018.01.18.
2018.01.18.
2018.01.18.
2018.01.18.
2018.01.18.
2018.07.02.
2019.07.18.
2020.04.29.
2021.06.07.
2022.08.03.
2023.06.30.

3.3. Költségvetések, beszámolók

 

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

   

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Létszám és béradatok 2012.I-II. negyedév
Létszám és béradatok 2012.III. negyedév
Létszám és béradatok 2012.IV. negyedév
Létszám és béradatok 2013.I. negyedév
Létszám és béradatok 2013.II. negyedév
Létszám és béradatok 2013.III. negyedév
Létszám és béradatok 2013.IV. negyedév
Létszám és béradatok 2014.I. negyedév
Létszám és béradatok 2014.II. negyedév
Létszám és béradatok 2014.III. negyedév
Létszám és béradatok 2014.IV. negyedév
Létszám és béradatok 2015.I. negyedév
Létszám és béradatok 2015.II. negyedév
Létszám és béradatok 2015.III. negyedév
Létszám és béradatok 2015.IV. negyedév
Létszám és béradatok 2016.I. negyedév
Létszám és béradatok 2016.II. negyedév
Létszám és béradatok 2016.III. negyedév
Létszám és béradatok 2016.IV. negyedév
Létszám és béradatok 2017.I. negyedév
Létszám és béradatok 2017.II. negyedév
Létszám és béradatok 2017.III. negyedév
Létszám és béradatok 2017.IV. negyedév
Létszám és béradatok 2018.I. negyedév
Létszám és béradatok 2018.II. negyedév
Létszám és béradatok 2018.III. negyedév
Létszám és béradatok 2018.IV. negyedév
Létszám és béradatok 2019.I. negyedév
Létszám és béradatok 2019.II. negyedév
Létszám és béradatok 2019.III. negyedév
Létszám és béradatok 2019.IV. negyedév
Létszám és béradatok 2020.I. negyedév Létszám és béradatok 2020.II. negyedév
Létszám és béradatok 2020.III. negyedév
Létszám és béradatok 2020.IV. negyedév
Létszám és béradatok 2021.I. negyedév
Létszám és béradatok 2021.II. negyedév
Létszám és béradatok 2021.III. negyedév
Létszám és béradatok 2021.IV. negyedév

Folyamatosan

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

Létszám és béradatok 2012.I-II. negyedév
Létszám és béradatok 2012.III. negyedév
Létszám és béradatok 2012.IV. negyedév
Létszám és béradatok 2013.I. negyedév
Létszám és béradatok 2013.II. negyedév
Létszám és béradatok 2013.III. negyedév
Létszám és béradatok 2013.IV. negyedév
Létszám és béradatok 2014.I. negyedév
Létszám és béradatok 2014.II. negyedév
Létszám és béradatok 2014.III. negyedév
Létszám és béradatok 2014.IV. negyedév
Létszám és béradatok 2015.I. negyedév
Létszám és béradatok 2015.II. negyedév
Létszám és béradatok 2015.III. negyedév
Létszám és béradatok 2015.IV. negyedév
Létszám és béradatok 2016.I. negyedév
Létszám és béradatok 2016.II. negyedév
Létszám és béradatok 2016.III. negyedév
Létszám és béradatok 2016.IV. negyedév
Létszám és béradatok 2017.I. negyedév
Létszám és béradatok 2017.II. negyedév
Létszám és béradatok 2017.III. negyedév
Létszám és béradatok 2017.IV. negyedév
Létszám és béradatok 2018.I. negyedév
Létszám és béradatok 2018.II. negyedév
Létszám és béradatok 2018.III. negyedév
Létszám és béradatok 2018.IV. negyedév
Létszám és béradatok 2019.I. negyedév
Létszám és béradatok 2019.II. negyedév
Létszám és béradatok 2019.III. negyedév
Létszám és béradatok 2019.IV. negyedév
Létszám és béradatok 2020.I. negyedév
Létszám és béradatok 2020.II. negyedév
Létszám és béradatok 2020.III. negyedév
Létszám és béradatok 2020.IV. negyedév
Létszám és béradatok 2021.I. negyedév
Létszám és béradatok 2021.II. negyedév
Létszám és béradatok 2021.III. negyedév
Létszám és béradatok 2021.IV. negyedév

Folyamatosan

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Létszám és béradatok 2012.I-II. negyedév
Létszám és béradatok 2012.III. negyedév
Létszám és béradatok 2012.IV. negyedév
Létszám és béradatok 2013.I. negyedév
Létszám és béradatok 2013.II. negyedév
Létszám és béradatok 2013.III. negyedév
Létszám és béradatok 2013.IV. negyedév
Létszám és béradatok 2014.I. negyedév
Létszám és béradatok 2014.II. negyedév
Létszám és béradatok 2014.III. negyedév
Létszám és béradatok 2014.IV. negyedév
Létszám és béradatok 2015.I. negyedév
Létszám és béradatok 2015.II. negyedév
Létszám és béradatok 2015.III. negyedév
Létszám és béradatok 2015.IV. negyedév
Létszám és béradatok 2016.I. negyedév
Létszám és béradatok 2016.II. negyedév
Létszám és béradatok 2016.III. negyedév
Létszám és béradatok 2016.IV. negyedév
Létszám és béradatok 2017.I. negyedév
Létszám és béradatok 2017.II. negyedév
Létszám és béradatok 2017.III. negyedév
Létszám és béradatok 2017.IV. negyedév
Létszám és béradatok 2018.I. negyedév
Létszám és béradatok 2018.II. negyedév
Létszám és béradatok 2018.III. negyedév
Létszám és béradatok 2018.IV. negyedév
Létszám és béradatok 2019.I. negyedév
Létszám és béradatok 2019.II. negyedév
Létszám és béradatok 2019.III. negyedév
Létszám és béradatok 2019.IV. negyedév
Létszám és béradatok 2020.I. negyedév
Létszám és béradatok 2020.II. negyedév
Létszám és béradatok 2020.III. negyedév
Létszám és béradatok 2020.IV. negyedév
Létszám és béradatok 2021.I. negyedév
Létszám és béradatok 2021.II. negyedév
Létszám és béradatok 2021.III. negyedév
Létszám és béradatok 2021.IV. negyedév

Folyamatosan

II. Közzétételi egység: Támogatások

   

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

az intézmény adattal nem rendelkezik

 

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

az intézmény adattal nem rendelkezik

 

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

az intézmény adattal nem rendelkezik

 

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

az intézmény adattal nem rendelkezik

 

III. Közzétételi egység: Szerződések

   

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével 
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

2011. év
2012. év
2013. év
2014. év
2015. év
2016. év
2017. év
2018.01.12.
2018.07.02.
2019. év.
2019. év. II.
2020. év
2021. év
2022. év
2023. év

2017.12.04.
2017.12.04.
2017.12.04.
2017.10.24.
2017.12.04.
2017.12.04.
2017.12.04.
2018.01.12.
2018.07.02.
2019.06.03.
2020.01.15.
2020.01.15.
2021.04.26.
2022.06.23.
2023.06.01.

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

   

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

az intézmény jelenleg adattal nem rendelkezik

Folyamatosan

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

   

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

az intézmény jelenleg adattal nem rendelkezik

Folyamatosan

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

   

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

az intézmény jelenleg adattal nem rendelkezik

Folyamatosan

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

   

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

2009. évre vonatkozó éves statisztikai összegzés:
21. melléklet a 2/2006. (I. 13.) 'M rendelethez
9. számú melléklet az 5/2009. (11131.) IRMrendelethez

2010. évre vonatkozó éves statisztikai összegzés
2011. évre vonatkozó éves statisztikai összegzés
2012. évre vonatkozó éves statisztikai összegzés
2013. évre vonatkozó éves statisztikai összegzés:
2014. évre vonatkozó éves statisztikai összegzés:
2015. évre vonatkozó éves statisztikai összegzés:
2016. évre vonatkozó éves statisztikai összegzés: 2017. évre vonatkozó éves statisztikai összegzés: 2018. évre vonatkozó éves statisztikai összegzés:

2010. évi közbeszerzési terv
2011. évi közbeszerzési terv
2012. évi közbeszerzési terv
2013. évi közbeszerzési terv
2014. évi közbeszerzési terv
2015. évi közbeszerzési terv
2016. évi közbeszerzési terv
2017. évi közbeszerzési terv
2018. évi közbeszerzési terv
2018. évi közbeszerzési terv M 1
2019. évi közbeszerzési terv
2020. évi közbeszerzési terv
2021. évi közbeszerzési terv
2022. évi közbeszerzési terv

Közbeszerzési eljárások

2019.05.24.

 

Archívumunk

Archiválandó tartalom

Archiválás időpontja